✔ Franse wijn database ✔ Franse wijn kopen ✔ Wijnaanbiedingen ✔ Franse wijnstreken en wijngebieden. ✔ Franse wijn en Hollandse recepten!
Alsace Armagnac Béarn Bergerac Bordeaux Bourgogne Buzet Cahors Champagne Cognac Corse
Côtes de Duras Côtes de Saint-Mont Côtes du Brulhois Côtes du Frontonnais Côtes du Marmandais Côtes-du-Rhône Entraygues et du Fel Estaing Gaillac Irouleguy Jura
Jurancon Languedoc-Roussillon Madiran Marcillac Midi Mosselle Provence Savoie Toul Tursan Val de Loire

Privacy & Disclaimer

Privacy
Wij maken gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie over uw bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht geïnteresseerd bent. Als u hierover meer informatie wenst of als u wilt voorkomen dat deze bedrijven deze informatie gebruiken, klikt u op deze link

Copyright & Disclaimer
Door de website van Wijndatabase.eu te openen en er materiaal van te gebruiken, stemt u in met de hierna genoemde bepalingen en voorwaarden. Uw aanvaarding van deze bepalingen en voorwaarden gaat in op het moment dat u onze site voor het eerst gebruikt.

In geen geval kan Wijndatabase.eu aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade in de ruimste zin, ook afgeleide schade, winstderving of schade voortkomend uit het gebruik of het verloren gaan van gegevens, die voortvloeit uit - of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van de website van Wijndatabase.eu.

De website en alle informatie, namen, afbeeldingen, logo's en iconen die betrekking hebben op Wijndatabase.eu, zijn diensten en producten (of op producten en diensten van derden) houden geen enkele garantie in van deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel, juistheid, rechtmatigheid of veiligheid, voor zover niet uitdrukkelijk anders is gesteld of dwingend voortvloeit uit de wet.

U verklaart deze site uitsluitend te zullen gebruiken voor wettelijke doeleinden. Uw gebruik van de site zal geen inbreuk maken op de rechten van derden, noch het gebruik van de site door derden belemmeren of onmogelijk maken.

Wijndatabase.eu kan niet garanderen dat de faciliteiten die de site biedt altijd beschikbaar zullen zijn of foutloos zullen functioneren, dat defecten gecorrigeerd zullen worden of dat deze site of de server die hem aanbiedt vrij is van virussen of programmeerfouten en de inhoud in al zijn functionaliteit accuraat en betrouwbaar weergeeft. Als enige van deze bepalingen en voorwaarden nietig, vernietigbaar, ongeldig of niet toepasbaar zijn, blijven de overige bepalingen en voorwaarden volledig van kracht en zullen afdwingbaar en bindend zijn.

Alle informatie op de website van Wijndatabase.eu, zoals afbeeldingen, kunstwerken, tekst, video- of audio-opnamen, vallen onder het auteursrecht van Wijndatabase.eu en de informatieverschaffers. Bij Wijndatabase.eu berust het auteursrecht en databankenrecht op de website en de afzonderlijke pagina's. Het Nederlands en internationaal geldend auteursrecht is van toepassing.

De informatie waarover u via de website van Wijndatabase.eu kunt beschikken, is afkomstig uit velerlei bronnen, die niet alle onder controle van Wijndatabase.eu staan. Wijndatabase.eu is niet aansprakelijk voor de inhoud van websites of andere informatie van derden waarover u kunt beschikken via de website van Wijndatabase.eu.

Wijndatabase.eu behoudt zich het recht voor deze bepalingen en voorwaarden te allen tijde te wijzigen door daar online melding van te doen. U bent verplicht regelmatig te controleren of dergelijke informatie aanwezig is, zodat u op voorhand op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Als u de site blijft gebruiken nadat dergelijke wijzigingen bekend zijn gemaakt, geeft u daarmee aan de gewijzigde reglementen te aanvaarden. Geschillen voortkomend uit het functioneren van deze website zullen afgehandeld worden volgens de Nederlandse wet voor een Nederlandse rechtbank.

De Engelse versie van de bepalingen en voorwaarden heeft uitsluitend informatieve doeleinden. Bij eventuele geschillen in rechtszaken is uitsluitend de Nederlandse tekst van kracht. Het Nederlands recht is van toepassing op deze voorwaarden en bepalingen. Als u niet volledig instemt met deze voorwaarden, moet u het gebruik van deze site onmiddellijk staken en reeds gedownloade bestanden wissen.

Wijndatabase.eu behoudt het recht het bovenstaande te allen tijde te kunnen aanpassen zonder voorafgaande notificatie. Aan het bovenstaande kunt u geen enkel recht ontlenen.

  © 2005 - 2024 by Wijndatabase.eu